Vi strävar efter att ge dig en så smidig, trevlig och säker upplevelse som möjligt när du hyr båt av oss. De vanligaste reglerna finns exempelvis med i bokningsmail och i våra båtar. Men ibland vill man ju läsa även det finstilta. Nedan följer våra Allmänna Köp- och Användarvillkor, som beskriver termer och gällande regler för uthyrningen. Dessa villkor uppdaterades senast 2022-03-12.

För att underlätta läsning av dessa villkor kan du hoppa direkt till respektive ämne:

1. Generella termer

2. Generella regler

3. Uthyrningstid: start, förlängning och slut

4. Skyldigheter för BookaBoat och hyrestagare

5. Deposition och betalning

6. Skador och ansvar

7. Av- och ombokning

8. Force majeure

9. Klagomål och tvister

10. Hantering av personsuppgifter


1.     Generella termer

1.1
Följande definitioner används i dessa allmänna villkor, om inte annat anges.

 • Med vi och BookaBoat menas användare av dessa allmänna villkor: BookaBoat Nordics AB, registrerad under organisationsnummer 559012-2908 på Einar Hansens esplanad 45 lgh 1405, 211 13 Malmö. BookaBoat är uthyrare av elbåtar.
 • Med du och hyrestagare menas den individ som gör en bokning och därmed ingår avtal med oss på BookaBoat, eller som får ett erbjudande som regleras efter dessa allmänna villkor. Om hyrestagaren är en juridisk enhet gäller allmänna villkor för kommersiellt bruk.

1.2
Dessa allmänna villkor är giltiga för alla BookaBoats uthyrningar. Om du godkänner dessa utan kommentarer anser vi det som ett godkännande av villkoren.

1.3
Om du vill avvika från dessa allmänna villkor ska du i förväg komma överens om det med oss på BookaBoat. Vill du tillägga ett eller flera villkor, så ska vi skriftligt komma överens om det – maila oss i så fall på info@bookaboat.se.

1.4
Skulle en situation uppstå som inte omnämns i dessa allmänna villkor, ska den bedömas efter samma anda som dessa allmänna villkor.

1.5
Vi förbehåller oss rätten att ändra gällande villkor ifall det skulle uppstå anledning till det, även för bokningar som då redan ingåtts. I så fall ska vi informera dig om sådana ändringar i god tid. Skulle du inte acceptera de ändrade villkoren så har du rätt att avboka kostnadsfritt per det datum som de ändrade villkoren börjar gälla.

1.6
Dessa villkor ersätter alla tidigare allmänna villkor (med tidigare datum).


2.     Generella regler

2.1
Vi hyr ut elbåtar. Du ska uppträda enligt dessa generella regler och är ansvarig för att alla medpassagerare följer dessa generella regler. Om du som hyrestagare (eller dina medpassagerare) medvetet inte följer de generella reglerna är vi berättigade att avbryta bokningen med omedelbar verkan. Skulle så vara fallet så har du ingen rätt till återbetalning av redan betald bokning.

2.2
Bokning av elbåt görs via vår hemsida bookaboat.se. Båten aktiveras vid uthyrningstidens start med den länk som skickas till dig i ett bekräftelsemail till efter att bokningen har betalats. Vid behov av hjälp under en pågående uthyrning ska du kunna nå ansvariga på BookaBoat per telefon, chat och epost. Uthyrningen av elbåtar är öppen mellan april och oktober. Det exakta datumet för säsongen bestäms från år till år.

2.3
Åldersgräns för uthyrning är 18 år.

2.4
Då båtarna är certifierade för 12 personer får det av säkerhetsskäl finnas maximalt 12 personer (inklusive kaptenen) per båt. Fler personer ombord är inte tillåtet. Skulle du tillåta fler än 12 personer på elbåten kommer vi att debitera hyra för en extra elbåt så som det hade behövts bokas för det antalet personer. Du kommer också att få en varning. En eller flera upprepade varningar kan leda till att du inte får boka båt av oss längre och att alla eventuella redan lagda framtida bokningar annulleras.

2.5
Det är förbjudet att köra elbåten under påverkan av alkohol och/eller droger.

2.6
Du får inte lämna elbåten oövervakad under hyrestiden utan att temporärt avaktivera den via kontrollfunktionerna i din mobiltelefon som nås via länken du fått tidigare.

2.7
Regler under åktur:

 • Säkerheten går före allt, ta aldrig några risker.
 • På vattnet är det högertrafik, liksom på land. Håll alltid till höger av kanalen, håll avståndet till andra båtar/kanoter och håll en måttlig hastighet för att undvika att vågor bildas som kan störa andra kanotister m.fl. Följ de indikerade hastighetsbegränsningarna.
 • Släpp fram andra båtar/fartyg som kör fortare genom att hålla till höger.
 • Se till att andra tydligt kan se åt vilket håll du kör. Se till att du är synlig för mötande trafik när du närmar dig broar.
 • Av säkerhetsskäl är det förbjudet att köra utanför angivet område. Gränsdragning finns utsatta på karta som finns tillgänglig på vår hemsida, på bryggan och i båtarna.
 • Det är förbjudet att förtöja elbåten vid träd, under eller vid broar och på platser där skyltar indikerar förbud eller din synlighet för annan trafik på kanalen är begränsad.
 • Det finns platser där det bor människor vid vattnet, respektera deras privatliv. Vänligen se till att inte föra oväsen.
 • Var uppmärksam på att det är många som fiskar längs vattnet och undvik att köra över fiskelinor som kastats ut i kanalen.
 • Det är förbjudet att fiska från BookaBoats båtar.

3.     Uthyrningstid: start, förlängning, slut

3.1
Uthyrningstiden startar på avtalad tid (bokad tid). Vi försöker alltid att se till att du kan köra hela din bokade tid, även om du kommer för sent, såvida det inte krockar med en annan hyrestagares efterföljande bokning. Om du inte hämtar ut en bokad elbåt på avtalad tid har du ingen rätt till kompensation vid justering av bokningen till en senare tid.

3.2
Om du vill förlänga uthyrningstiden ska du kontakta oss per telefon eller chatt, eller via den länk i det SMS du får 30 minuter innan din bokade sluttid för turen. Om en förlängning av uthyrningstiden är möjlig gäller ordinarie timpris. Vi förlänger då uthyrningstiden till överenskommen tid. Vi har rätt att neka förlängning av uthyrningstid, den vanligaste anledningen är att det krockar med en efterföljande bokning.

3.3
Du är ansvarig för att lämna tillbaka båten i tid. Det kan hända alla att man blir några minuter sen, men om du medvetet inte lämnar tillbaka båten i tid och kommer mycket (mer än 15 minuter) för sent så förbehåller vi oss rätten att fakturera dig för all extra tid med en dubbel timtaxa för varje påbörjad ny timme. Du blir även ersättningsskyldig för skador som uppkommit för BookaBoat på grund av den sena återlämningen, i vanligaste fall att nästa hyresgäst väljer att avstå från sin bokning på grund av den sena återlämningen. Detta för att alla ska ha samma möjlighet att avnjuta sin elbåtstur enligt bokade tider.

3.4
Du ska städa ur elbåten och ta bort allt skräp efter att du är färdig med din tur. Om du medvetet lämnar tillbaka elbåten i mycket smutsigt skick kan du bli skyldig att betala en extra avgift för städning. Denna dras då från din deposition. I de sällsynta fall vi behöver ta ut en extra avgift meddelar vi alltid detta till dig som gjort bokningen. BookaBoat förbehåller sig rätten att avgöra vad som kan definieras som mycket smutsigt.

3.5
Vid återlämnande av elbåten ska den förtöjas ordentligt med tillhörande tampar försedda med karbinhakar, samt avaktiveras via samma länk som den startades från i mobiltelefonen. Du ska även sätta i laddningskontakten i uttaget vid bryggan för att båten ska laddas upp inför nästkommande bokningar.


4.     Skyldigheter för BookaBoat och hyrestagare

4.1
Vid starten av uthyrningstiden ska BookaBoat se till att du har tillgång till den avtalade elbåten. Vi ska se till att elbåten är i gott skick och att avtalad säkerhetsutrustning finns tillgänglig.

4.2
BookaBoat ska se till att elbåten är försäkrad för de områden som båtarna kommer att användas inom enligt avtal.

4.3
Du får inte lämna över elbåten till en tredje part, utanför ditt direkta sällskap. Du är ansvarig för elbåten under hela uthyrningstiden fram tills dess att elbåten är återlämnad enligt instruktioner (förtöjd vid BookaBoats brygga, avaktiverad och i laddningsläge). Skulle du lämna elbåten någon annanstans än vid vår brygga, aktiverad eller inaktiverad, så förbehåller vi oss rätten att behålla depositionen. Du ska då också stå för andra uppkomna kostnader till följd av detta, till exempel om nästa hyrestagare missar sin bokning.

4.4
Du ska hålla dig till alla regler enligt villkor #2.3. Om du inte är informerad om reglerna ska du kontakta BookaBoat per telefon, chat eller epost. Du antas ha de nödvändiga, mycket grundläggande kunskaper som krävs för att framföra elbåten.

4.5
Du ska innan avfärd kontrollera att all nödvändig säkerhetsutrustning finns på båten. Om den inte gör det ska du kontakta oss före avfärd.

4.6
Hyrestagaren ska ta hand om elbåten under uthyrningstiden och endast använda elbåten till det den är avsedd för. Hyrestagaren får inte göra några justeringar eller reparationer av elbåten. All reparation ska utföras av BookaBoat om inte annat är avtalat.

4.7
Hyrestagaren ska använda båten enligt de föreskrifter och instruktioner som försetts av BookaBoat via broschyr, hemsida, och instruktioner i mobiltelefonen, på bryggan och i båtarna. Du är ansvarig för alla skador som uppkommer som direkt följd av att du inte följt våra instruktioner och villkor.

4.8
Vid slutet av uthyrningstiden ska hyrestagaren lämna tillbaka elbåten vid avtalad plats och tid. Elbåten, inkluderat dess inventarier, ska lämnas tillbaka i samma skick som vid uthyrningstidens start.


5.     Deposition och betalning

5.1
Vid bokning av elbåt ska du betala det överenskomna hyrespriset till oss. När du bokar auktoriserar du oss även att debitera ditt betalkort för en Deposition om SEK 1000. Depositionen returneras så snart som möjligt efter bokningen, men senast efter 5 arbetsdagar.

5.2
Vi är berättigade att behålla delar av eller hela depositionen om elbåten är allvarligt skadad eller om du medvetet inte återlämnar båten till BookaBoat på avtalad plats och tid, eller vid förlängning. Förlängd uthyrning regleras med betald deposition. Förlängning kan göras i block om 1 timme.

5.3
Om hyrestagaren inte erlägger full betalning för sin hyrestid har BookaBoat rätt att häva hyresavtalet och kräva tillbaka hyrda elbåtar omedelbart. Alla kostnader som BookaBoat kan tänkas få erlägga i samband med att kräva in full betalning kommer att åläggas hyrestagaren fullt ut, inklusive ränta.


6.     Skador och ansvar

6.1
Alla elbåtar är försäkrade mot skador. Du auktoriserar oss för betalning av en Deposition som gäller som ersättning vid överskridande av våra regler.

6.2
Vid större skador ska du kontakta oss och informera om det. Om en skada inte rapporteras omgående förbehåller vi möjligheten att depositionen tillfaller oss, oavsett den faktiska kostnaden för skadan. Om kostnaden överstiger depositionen ska du stå för denna kostnad.

6.3
Om du inte följer de generella reglerna kan du bli fullt ansvarig för uppkomna skador och/eller andra följdkostnader.

6.4
I händelse av vårdslöshet, oaktsamhet och/eller att du inte följer våra regler kan du bli fullt ansvarig för följdskador utan att vi utnyttjar gällande försäkring.

6.5
Du är ansvarig för skador på elbåten, liksom skador orsakade av dig själv eller dina medpassagerare på en tredje part under uthyrningstiden, om dessa inte täcks av gällande försäkring.

6.6
Du är ansvarig för skador och följdskador orsakade med elbåten utanför det avtalade området.

6.7
Om elbåten inte återlämnas i samma skick som vid uthyrningens start, ska du stå för de kostnader som krävs för att återställa elbåten, om inte detta täcks av gällande försäkring. Då avses grova skador som uppstår vid medvetet agerande, inte mindre skador som kan uppstå såsom mindre repor. Vid grova skador tillfaller din Deposition BookaBoat.

6.8
BookaBoat kan inte hållas ansvarig för personskador eller därav resulterande men, oavsett vad orsaken är till tidigare nämnd skada, före, under eller som resultat av ett avtal mellan oss och dig, om det inte är belagt utom tvivel att nämnda skada uppstått genom grov oaktsamhet från vår sida eller en annan part som företräder oss. Vårt ansvar är alltid begränsat till som mest summan av hyresavtalet.

6.9
Vi kan inte hållas ansvarig för förlust eller skador på föremål som du och/eller medpassagerare tar med på elbåten, t.ex mobil eller solglasögon som tappats i vattnet.


7.     Av- och ombokning

7.1
Du kan alltid fritt avboka/omboka en bokning fram till 24 timmar innan en bokad starttid, utan kostnad. Vid avbokning återbetalas hela hyresbeloppet och Depositionen, detta sker inom högst 5 arbetsdagar.

7.2
En regnförsäkring ingår automatiskt i varje bokning. Regnförsäkringen träder i kraft om det regnar på BookaBoats brygga någon gång under de 30 minuter som föregår starttiden då bokningen infaller. Regnförsäkringen gäller också för extrema väderförhållanden. Som extrema väderförhållanden räknas varningar utfärdade av SMHI. När något av villkoren för Regnförsäkringen är uppfyllt kan hyrestagaren välja mellan att boka om även strax innan bokningen. Ombokning är då kostnadsfritt. Hyrestagaren får då en tillgodokod motsvarande det bokade beloppet som kan användas för en ny bokning i framtiden. Koden har inget sista giltighetsdatum. Depositionen återbetalas och en ny Deposition erläggs när en ny tur bokas.

7.3
För att av- eller omboka vänligen kontakta oss på BookaBoat via chatt, epost eller telefon.

7.4
Om du väljer att påbörja en tur trots ostadigt väder sker normalt ingen återbetalning om ni sedan väljer att avbryta turen. Undantag kan göras och är helt upp till BookaBoats godtycke.

 


8.     Force Majeure

8.1
Vi förbehåller oss rätten att inte återbetala din hyresavgift om hyrestagaren inte kan nyttja elbåten på grund av omständigheter utanför vår kontroll, och för vilka vi inte kan hållas ansvariga för genom lagen, en rättshandling eller enligt den allmänt accepterade uppfattningen.

8.2
I dessa allmänna villkor är force majeure definierat enligt följande: alla omständigheter, förutsedda eller oförutsedda, som är utanför BookaBoats kontroll och förhindrar oss att uppfylla våra åtaganden. Vi har rätt att hänvisa till force majeure om omständigheterna gör (fortsatta) uppfyllandet av BookaBoats åtagande omöjligt efter den punkt i tiden då BookaBoat skulle ha uppfyllt sitt åtagande.


9.  Klagomål och tvister

9.1
Klagomål ska skickas skriftligen till BookaBoat via mail inom rimlig tid.

9.2
Skulle en tvist uppstå mellan dig och oss, där dessa allmänna villkor gäller, ska tvisten regleras enligt de lagar som gäller i Sverige. Skulle det saknas befintlig lagstiftning kommer tvisten att regleras i tingsrätten i Malmö.


10.  Hantering av personuppgifter

10.1
Vi hanterar personuppgifter som samlas i samband med bokningen i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). Personuppgifter kommer aldrig att säljas till tredje part.


Har du kvarstående frågor efter läsning av dessa villkor, tveka inte att kontakta oss per telefon, chatt eller epost.